Gravhällen

Den äldsta bevarade gravstenen i Kviinge är en kalkstenshäll som först var placerad inne i kyrkans golv, för att 1887 flyttas ut och fästas i tornmuren. Den frostsprängdes på 1950-talet, lagades och flyttades till sin nuvarande plats i östra kyrkogårdsmuren närmast kvarter A.

I övre hörnen ses evangelisterna Matteus och Markus med sina attribut (ängel resp. lejon). Lukas och Johannes har funnits i den skadade nedre kanten, där bara spår av rundlarna finns kvar.

Inskriptionen lyder som följer:


D.O.M.S*

UNDER DENNE STEEN HUILER HEDERLIG
VELLAERD MAND HER CLAUS PEDERSØN,
MED SIN KIERE HUSTRO APPELONE KNUDz
DAATER BEGGE I HERREN HENSOFNE HUN
DEN 10 AUGUSTI ANNO 1642. HENDIS ALDERS
58 AAR HAND NESTFOLGENDE 6 OCTOBRIS
SAMMA AAR EFTER DE HAFDE LEFVET SAMEN
I KIERLIG ECTESKAB 41 AAR OC HAND BETIENT
CHRISTI MENIGHED I QUINGE OC GRYD 43 AAR
3 MAANEDER OC ELLERS UDSTAAET DETTE
BESUERGELIGE LEFNETz MØDSOMMELIGHED


*Deo Optimo Maximo Sacrum = Helgat åt Gud den högste


I Lunds stifts herdaminne från 1857 står följande i kapitlet om kyrkoherdar i Kviinge och Gryt (moderniserad stavning):

Claus Pedersen, född härstädes omkr. 1577, blev pastor 1599. Vid biskopsvisitation 1611 befanns allt vara i bästa skick; pastor berömmes i B.B. såsom varande i lärdom och berömlig vandel den ypperste bland prästerna i Göinge härad. Vid visitation 1623 erhöll han också fördelaktigt vitsord av dåvarande biskopen, och nattvardsungdomen ådagalade god kunskap. Detta sistnämnda ägde däremot icke rum 1635.

H:r Claus avled 6/10 1642. – Gift 1601 m. Apollonia Knutsdotter, f. 1584, d. 10/8 1642, dotter av pastorn i Riseberga Knut Jönsson.

Barn: Knut, blev student 1640, erhöll attestats i Köpenhamn 1648, vilken sedermera godkändes i Lund; han var student ännu 1680. Karine, g. 1 med Peder Nielsen, 2 med Jacob Hansen, pastorer i Vinslöv. Anna, g.m. prosten Hans Winslöf i Osby. Birgitta, g.m. fadrens efterträdare.


Källor:
Cawallin, S. 1857. Lund Stifts herdaminne, fjärde delen. Gleerups förlag, Lund.
Sjösten, Nils-Åke. 2014. Kviinge kyrka under 800 år. Knislinge hembygdsförening.